previous arrow
next arrow
Slider

 

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาส่วนภูมิภาค

IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 42...วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

เปิดสอน 4 คณะ 4 สาขาวิชาและรายกระบวนวิชาด้วยระบบ Pre-Degree

1.คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่านรายละเอียด...คลิก

2.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
อ่านรายละเอียด...คลิก

3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
อ่านรายละเอียด...คลิก

4.คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
อ่านรายละเอียด...คลิก

แนวสังเขปกระบวนวิชา...อ่านรายละเอียด...คลิก

การจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนโดยวิธีต่างๆ ดังนี้

1.เรียนผ่านดาวเทียม จันทร์ - ศุกร์ ที่สาขาวิทยบริการฯ
2.บรรยายสรุป เสาร์ - อาทิตย์ โดยอาจารย์ประจำวิชา ที่สาขาวิทยบริการฯ
3.หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4.บทเรียน E-Learning
5.ห้องเรียน Cyber-Classroom ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต
6.วิดีโอคำบรรยายย้อนหลังของอาจารย์ประจำวิชา สามารถรับชม/ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต

การจัดช่วงเวลาสอบของนักศึกษา

สอบเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 2 สัปดาห์/สอบวันละ 2 คาบ
- คาบ A (เช้า ) เวลา 09.00 - 11.30 น.
- คาบ B (บ่าย) เวลา 13.00 - 15.30 น.

คุณวุฒิของผู้สมัคร/หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านรายละเอียด...คลิก

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-degree)
อ่านรายละเอียด...คลิก

คู่มือการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

***หลักฐานในการสมัคร***

1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 2 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)
6.รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

***กรณีใช้สิทธิเทียบโอน***
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนจำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ

***เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียนที่ปรับปรุงใหม่

 

© 2020 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924. All Rights Reserved.