xnxxPorn site porno films porn tube adult porn movie xvideos German porn HD porn asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info milf sex movies mobilporn http://xssn.net sextubesvideos xnxx free porn moobil porn porn movies free porn XXX www.realpornfilms.com

 

  


นางสุพร  สมานชัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติกา

ติดต่องานห้องสมุด 044 -558 – 918

ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์

www.lib.ru.ac.th

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ แนะนำหนังสือ ข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุด

 

 บริการห้องสมุด

  • การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ใช้หลักฐานดังนี้

       บัตรประจำตัวนักศึกษา , บัตรประจำตัวประชาชน  และใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบัน

 การหมดอายุการเป็นสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษา

  • การเป็นสมาชิกมีกำหนดอายุ 1 ภาคการศึกษา
  • เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคการศึกษา ต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคปัจจุบันมาต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ทุกภาคการศึกษา

 ข้อปฏิบัติในการยืมหนังสือ

  • ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งที่ยืมหนังสือและห้ามใช้บัตรผู้อื่นยืมหนังสือ
  • เมื่อเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ ให้แจ้งห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์
  • สมาชิกห้องสมุดที่มีสิทธิยืมหนังสือได้มากกว่าหนึ่งสถานภาพ  ให้ใช้สิทธิยืมได้เพียงสถานภาพเดียว
  • ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือเล่มเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
  • ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นักศึกษาต่างสถาบัน  ที่อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ระเบียบการยืมหนังสือและค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

  วันเวลาให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

วันจันทร์     08.30 – 16.30 น.

วันอังคาร – วันเสาร์     08.30 – 20.00 น.

วันอาทิตย์   08.30 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

 บริการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

1.บริการยืม-คืน เทปบันทึกคำบรรยาย จำนวน 3 วิชา ระยะเวลา 7 วัน

2.บริการสำเนาธงคำตอบ วิชากฎหมาย

 บริการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

1.บริการสืบค้นข้อมูล สำหรับการทำรายงาน

2.บริการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับการทำวิทยานิพนธ์


 ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

2.ไม่นำสัมภาระที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสมุด

3.ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

4.รักษาและใช้หนังสืออย่างทะนุถนอม

5.ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการห้องสมุด

 หนังสือหาย

      หากหนังสือนั้นเกินกำหนดส่ง  ต้องชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดตามระเบียบ  ของสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และให้ซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกัน  บวกค่าจัดเตรียมเล่มละ 100 บาท  มาชดใช้  หากหาซื้อไม่ได้  ต้องชำระเงิน 5 เท่าของราคาหนังสือ

  ติดต่องานห้องสมุด 044-558–918   ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ www.lib.ru.ac.th