พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา *สำหรับการทำงานบันทึกข้อมูล*

 

สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2555)
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556)
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557)
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559) 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560)     


ภาพตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559