พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน 3 สาขาวิชา/พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาที่ได้รับ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต

วันและเวลาเรียน  วันเสาร์ เวลา 17.00- 21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น..

smile รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกๆ

 

  1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปริญญาที่ได้รับ   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต

วันและเวลาเรียน  วันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น.

laughing รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกๆ

 

  1. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ปริญญาที่ได้รับ  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม.(รัฐศาสตร์) ตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต

วันและเวลาเรียน  วันศุกร์ เวลา 17.00- 21.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

embarassed รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกๆ