พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

 1. ใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. แบบเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
 3. ใบคำร้อง สั่งสื่อการสอน สำนักวิทยบริการ
 4. ใบคำร้อง ลงทะเบียนเรียน มร.34 ส่วนภูมิภาค(ทางไปรษณีย์)
 5. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม ยศ
 6. ใบคำร้อง ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 7. ใบคำร้อง ขอแจ้งจบหลักสูตรการศึกษา
 8. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขที่อยู่
 9. ใบคำร้อง ขออนุมัติย้ายศูนย์สอบ
 10. ใบคำร้อง ขอใบรับรองผลการศึกษากรณีจบปริญญาตรี
 11. ใบคำร้อง ขอบอกเลิกกระบวนวิชา
 12. ใบคำร้อง ขอรับเงินคืน/ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
 13. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา/ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
 14. ใบคำร้อง ขอย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา
 15. ใบคำร้อง ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 16. ใบคำร้อง ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 17. ใบคำร้อง ขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 18. ใบคำร้อง ขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา(Transcript)