พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

เปิดสอน 4 คณะ 4 สาขาวิชาและรายกระบวนวิชาด้วยระบบ Pre-Degree

1.คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่านรายละเอียด

2.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
อ่านรายละเอียด

3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
อ่านรายละเอียด

4.คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
อ่านรายละเอียด

แนวสังเขปกระบวนวิชา...อ่านรายละเอียด

การจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนโดยวิธีต่างๆ ดังนี้

1.เรียนผ่านดาวเทียม จันทร์ - ศุกร์ ที่สาขาวิทยบริการฯ
2.บรรยายสรุป เสาร์ - อาทิตย์ โดยอาจารย์ประจำวิชา ที่สาขาวิทยบริการฯ
3.หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4.บทเรียน E-Learning
5.ห้องเรียน Cyber-Classroom ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต
6.วิดีโอคำบรรยายย้อนหลังของอาจารย์ประจำวิชา สามารถรับชม/ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต

การจัดช่วงเวลาสอบของนักศึกษา

สอบเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 2 สัปดาห์/สอบวันละ 2 คาบ
- คาบ A (เช้า ) เวลา 09.00 - 11.30 น.
- คาบ B (บ่าย) เวลา 13.00 - 15.30 น.

คุณวุฒิของผู้สมัคร/หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านรายละเอียด

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-degree)
อ่านรายละเอียด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ

***เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียนที่ปรับปรุงใหม่