ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์