พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ โรคที่เกิดจาการทำงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลต่อการทำงาน และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ดร.พญ.ศราวัณ พอกเพิ่มดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและคณะมาให้ความรู้ในครั้งนี้