พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

บริการวิชาการแก่ชุมชน

     สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์  ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 3  “การทำข้าวมันไก่” ให้กับชาวชุมชนตำบลท่าสว่างเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา