พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

นางมุทิตา  ศรีปิยะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์

     
 
นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์ครบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
 
นางนวลนภา  ศรแผลง
   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ    
หัวหน้างานบริการศึกษา
 
นางฉวีวรรณ  ปัญญาไว
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
  
นายทองอยู่  แก้วงาม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
 
นางสุพร  สมานชัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
 
นางสาวอัญชลี  เสาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ์ จามิกรณ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน

นายเสริมศักดิ์  วงษ์ศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
นายสุริยา  ระเมียดดี
พนักงานขับรถยนต์
 
นางฐิติพร  ภาสดา
พนักงานสถานที่
 
นายสุเทียน  ปัญญาไว
พนักงานทั่วไป

 


พลฯสมจิต  กองสุข
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นางสมพร  คิดกล้า
หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด
 
 
สิบตรีปฏิวัติ ปางชาติ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
นางสุนิสา ทนได้
พนักงานทำความสะอาด
 

พลฯสุรศักดิ์ นิยมตรง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวมณฑิรา ปัญญาเอก
พนักงานทำความสะอาด
 


พลฯชาตรี อุ่นวิเศษ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


.
พนักงานทำความสะอาด