พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

ตรา สี ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีตรามหาวิทยาลัยเป็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงินและสีทอง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสุพรรณิการ์

               ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ "สุพรรณิการ์" ฝ่ายคำ ให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2542                                                                                     
               พันธุ์ไม้นี้มีดอกสีเหลือง เช่นเดียวกับสีประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกภาคของประเทศไทยเหมือนกับนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซื่งมีอยู่ทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความอดทน สู้แดด ทนแล้ง ของต้นสุพรรณิการ์เปรียบเสมือน บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อดทน สู้งานในทุกสภาวการณ์