พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

วิสัยทัศน์ 
    
               มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนาพันธกิจขององค์กรให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

               บริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชุน

ปณิธาน

               พัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม